|  Logga in
    

 

 

 

STADGAR FÖR KURDISTANS KVINNOFÖRBUND I SVERIGE

 1. FÖRBUNDETS NAMN  
  Förbundets namn är Kurdistans kvinnoförbund i Sverige 
 2. . VERKSAMHETSPLATSEN

      Verksamhetsplatsen är Sverige, huvudkontoret ligger i Stockholm 

  3. DEFINITION

 • Kvinnoförbundet är en demokratisk sammanslutning.
 • Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige representerar sina medlemmar.
 • Kvinnoförbundet är partipolitisk och religiöst obunden.

4. MÅLSÄTTNING

 • Förbundet arbetar mot patriarkalisk kvinnosyn, hedersrelaterat våld och våld mot kvinnor.
 • Förbundet arbetar för att integrera de kurdiska kvinnorna i det svenska samhället.
 • Förbundet arbetar för att samla kvinnor från Kurdistan i en organisation.
  Förbundet verkar för att finna lösningar på de problem som kvinnorna
  från Kurdistan möter i det svenska samhället.
 • Förbundet arbetar för att kvinnor skall ha lika villkor, rättigheter och ställning som
  männen i alla nivåer i samhället.
 • Förbundet arbetar för att vetenskapligt arbete i kvinnofrågor kommer till stånd.
 • Förbundet arbetar för att öka kännedom om kurdiska kvinnor, och samarbetar med svenska kvinnoorganisationer och invandrar kvinnoorganisationer.
 • Förbundet arbetar för att bekämpa främlingsfientlighet och diskriminering i samhället.
  Stödjer även all verksamhet för mänskliga rättigheter och försvarar barnens rätt i samhället.
 • Förbundet stödjer den kurdiska nationella kampen för frihet och mänskliga rättigheter för det kurdiska folket.

     5. GENOMFÖRANDET AV MÅLEN

Förbundet mål

 • Förverkliga projekt, arrangera konferenser, möten och seminarier.
 • Skapa plattformar för samarbete med svenska kvinnoorganisationer.
 • Sprida information om kurdistan och kvinnornas situation där.
 • Starta öppet hus.
 • Medverka till att bilda kvinnoföreningar och kvinnokommitté för delaktighet i förbundets arbete.
 • Är opinionsbildare

6. MEDLEMSKAP

1-Varje kurdisk kvinna som accepterar förbundets stadgar och betalar sitt medlemskap och är över 15 år kan bli medlem.

2- Varje förening som vill bli medlem i förbundet, måste ansöka om medlemskap skriftlig och bifoga i sin ansökan följande handlingar: förenings stadgar, program, medlems lista och en förteckning över styrelsemedlemmar.

3-Även kurdiska kvinnoföreningar och kvinnokommitté som accepterar förbundets stadgar kan bli medlemmar.

4-Medlemsförening kan ej ta medlemmar från en annan kommun där det finns medlemsförening. Ingen får vara medlem i 2 föreningar som är medlemmar i förbundet.

5-Varje förening är inom ramen för KKF:s stadgar självständig.


6-Medlemsföreningar skall kunna utnyttja förbundets möjligheter på ett jämlikt sätt.


7-Medlemföreningarnas årsmöten bör äga rum en månad innan förbundets eget årsmöte äger rum. Medlemsföreningar bör meddela förbundet det datum då deras årsmöte ska äga rum. Detta bör ske 15 dagar i förväg. Även en förteckning över styrelsemedlemmar, medlemslistan, ombud, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska vara förbundet tillhanda innan förbundets årsmöte äger rum.

8-Medlemskaps avgift är 100 kr för individuellt medlemskap, för de som är medlemmar genom en kvinnokommitté eller kvinnoförening är medlemskapet 10 kr.
Alla kurdiska kvinno- föreningar och kommittéer bör betala medlemsavgiften
före årskongressen. Föreningar som inte har betalat medlemsavgift äger ingen rösträtt vid förbundets årsmöte.


7. FÖRBUNDETS ORGAN

1-Årsmöte

2-Styrelse

3-Revisorer

4-Valberedningen

 


8. ÅRSMÖTE

     &      & Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ som ska infalla vartannat år senast sista april. För att mötet ska hållas bör minst 51 % av medlemmarna närvara på kongressen. Om majoriteten inte är närvarande uppskjuts årsmötet med en månad, vid detta tillfälle utan villkor.

     & Om två tredje delar av delegaterna i kvinnokommittéerna och kvinnoföreningar eller om majoriteten av styrelsen önskar att kan ett extra årsmöte hållas inom 6 veckor.

     & Om röstningen ska ske i hemlighet men rösträkningen öppen.

     & Kallelse till årsmöte utfärdas skriftligen av styrelsen senast en månad före årsmötet.

     & På årsmötet fattas beslut enligt enkel majoritetsprincip (förutom punkten 9-10) 

     & Årsmötet agerar enligt stadgarna.

     & På årsmötet läses verksamhetsberättelsen, ekonomiredovisning och valberedningens rapporter och förslag till nya styrelsen.

     & På årsmötet väljs styrelsen, verkställandeutskott, revisorer, valberedningen

 

    &Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

1.  Årsmötets öppnande

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

3.  Val av ordförande, sekreterare för mötet, protokolljusterare och rösträknare.

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.  Fastställande av dagordning.

6. Tal av Kvinnoförbunds ordförande och gäster

7. Redovisning av verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning

 Revisorns rapport för det senaste verksamhetsåret. 

8. Årsmötet tar på förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens sätt att sköta verksamheten och förbundets räkenskaper under föregående mandatperiod.- ändring den 25.04.2015)

9. Beslut och mosioner om stadgar ändring.

10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

11. Val av ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

       b.)  Val av valberädnings komiteen

       c.)  Val av revisor komiteen

 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15. Övriga frågor.

9-FÖRBUNDSSTYRELSE

 

     & VU väljs på årsmötet. Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

     & VU väljer själv ordförande ,vice ordförande, sekreterare och ekonomi ansvarig.

     & VU är ansvarig för förbundets all verksamhet under tiden mellan två kongresser.

     & VU bör anordna ett medlemsmöte minst var tredje månad.

     & Styrelsen har ansvarsskyldighet inför årsmötet.

     & VU Styrelsen fattar beslut om varning eller frysning om de ledamöter som utan skäl blir frånvarande i tre efterföljande möten, eller motsätter sig till förbundets grundläggande principer. Suppleanten intar på mötet den frånvarande ordinarie ledamotens plats

     & Styrelsen tillsätter en auktoriserad revisor med uppgift att kontrollera och genomföra revision av förbundets räkenskaper och verksamhet enligt gällande lag och regler  inför varje mandatperiod.

10. REVISORER

1-Kommitten utses av årsmötet och består av 3 ordinarie ledamöter .
2-Revisorskommitten skall kontrollera förbundets räkenskaper.
3-Kommitten skall utse en sekreterare
4-Revisorskommitten skall kontrollera förbundets ekonomi 2 gånger om året. Rapportera det till förbundsstyrelse
5- De 3 ordinarie ledamöter får delta i förbundets årsmöte i egenskaper av ombud.

11. VALBEREDNINGEN

1-Kommitten utses av förbundets årsmöte.
2-Valberedningen består av 3 personer.
3-Valberedningen, utifrån de kontakter den tar med medlemsföreningar och riksförbundets valda organ föreslår personer till förbundets årsmöte.
4-De ordinarie ledamöterna får deltaga i förbundets årsmöte i egenskap av ombud.

12. FÖRBUNDETS EKONOMI

&Förbundets räkenskapsår är lika med kalenderår d.v.s. mellan 01.01 och 31.12 varje år. Revision och redovisnings sker i enlighet med räkenskapsåret.

 

Förbundets pengar förvaltar på en bank.

För utgifter som överstiger 1000 kronor krävs ett styrelse beslut.

Förbundets inkomster är:

& Medlemsavgifter,

& Inkomster från förbundets verksamhet.

& Bidrag från svenska myndigheter.

& Bidrag från enskilda.

13. KVINNOKOMMITE/KVINNOFÖRENINGAR

&. Kvinnokommittén/kvinnoföreningar består av minst 5 medlemmar.

&. Kvinnor kommittén / kvinnoföreningar bör en månad före Förbundets årsmöte ha genomfört sitt slutmöte

&. Kvinnor kommittén  / kvinnoföreningar bör på sitt slut årsmöte välja ombuden (var tredje medlem en ombud) för Kurdistans Kvinnoförbunds årsmöte, sända ombudslista och verksamhetsberättelsen till förbundet samt läsa sin slutliga rapport och välja en ny kommitté för föreningen.

14 . STADGAR ÄNDRING

Stadgarna för Kurdistans Kvinnoförbund kan ändras på årsmötet. För förändringar i stadgarna krävs en två, tredjedels majoritet bland närvarande delegaterna.

2019-04-06 

1.  Årsmötets öppnande

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

3.  Val av ordförande, sekreterare för mötet, protokolljusterare och rösträknare.

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.  Fastställande av dagordning.

6. Tal av Kvinnoförbunds ordförande och gäster

7. Redovisning av verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning

 Revisorns rapport för det senaste verksamhetsåret. 

8. Årsmötet tar på förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens sätt att sköta verksamheten och förbundets räkenskaper under föregående mandatperiod.- ändring den 25.04.2015)

9. Beslut och mosioner om stadgar ändring.

10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

11. Val av ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

       b.)  Val av valberädnings komiteen

       c.)  Val av revisor komiteen

 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15. Övriga frågor.


9-FÖRBUNDSSTYRELSE 

 

     & VU väljs på årsmötet. Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

     & VU väljer själv ordförande ,vice ordförande, sekreterare och ekonomi ansvarig.

     & VU är ansvarig för förbundets all verksamhet under tiden mellan två kongresser.

     & VU bör anordna ett medlemsmöte minst var tredje månad.

     & Styrelsen har ansvarskyldighet inför årsmötet.

     & VU Styrelsen fattar beslut om varning eller frysning om de ledamöter som utan skäl blir frånvarande i tre efterföljande möten, eller motsätter sig till förbundets grundläggande principer. Suppleanten intar på mötet den frånvarande ordinarie ledamotens plats

     & Styrelsen tillsätter en auktoriserad revisor med uppgift att kontrollera och genomföra revision av förbundets räkenskaper och verksamhet enligt gällande lag och regler  inför varje mandatperiod.

10. REVISORER

 

1-Kommitten utses av årsmötet och består av 3 ordinarie ledamöter .
2-Revisorskommitten skall kontrollera förbundets räkenskaper.
3-Kommitten skall utse en sekreterare
4-Revisorskommitten skall kontrollera förbundets ekonomi 2 gånger om året. Rapportera det till förbundsstyrelse
5- De 3 ordinarie ledamöter får delta i förbundets årsmöte i egenskaper av ombud.

 

 

11. VALBEREDNINGEN

 

1-Kommitten utses av förbundets årsmöte.
2-Valberedningen består av 3 personer.
3-Valberedningen, utifrån de kontakter den tar med medlemsföreningar och riksförbundets valda organ föreslår personer till förbundets årsmöte.
4-De ordinarie ledamöterna får deltaga i förbundets årsmöte i egenskap av ombud.

 

 

 

12. FÖRBUNDETS EKONOMI

 

&Förbundets räkenskapsår är lika med kalenderår d.v.s. mellan 01.01 och 31.12 varje år. Revision och redovisnings sker i enlighet med räkenskapsåret.

 

Förbundets pengar förvaltar på en bank.

För utgifter som överstiger 1000 kronor krävs ett styrelse beslut.

Förbundets inkomster är:

& Medlemsavgifter,

& Inkomster från förbundets verksamhet.

& Bidrag från svenska myndigheter.

& Bidrag från enskilda.

 

 

13. KVINNOKOMMITE/KVINNOFÖRENINGAR

 

&. Kvinnokommitten/kvinnoföreningar består av minst 5 medlemmar.

&. Kvinnor kommittén / kvinnoföreningar bör en månad före Förbundets årsmöte ha genomfört sitt slutmöte

&. Kvinnor kommittén  / kvinnoföreningar bör på sitt slut årsmöte välja ombuden (var tredje medlem en ombud) för Kurdistans Kvinnoförbunds årsmöte, sända ombudslista och verksamhetsberättelsen till förbundet samt läsa sin slutliga rapport och välja en ny kommitté för föreningen.

 

14 . STADGAR ÄNDRING

 

Stadgarna för Kurdistans Kvinnoförbund kan ändras på årsmötet. För förändringar i stadgarna krävs en två, tredjedels majoritet bland närvarande delegaterna.

 

 2015.04.25
Copyright 2021 by DNN Corp   |   Sekretesspolicy  |   Användarvillkor